PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Sales Technology Partner Kft. (Cg.:, 13 09 210470 adószáma: 29030989-2-13, képviseli: Forró Attila ügyvezető) székhelye: 2100, Gödöllő, Ádám utca 23 alatti Társaság
PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA
Hatályba lépés: 2022.05.30. Felelős Forró Attila ügyvezető

Sales Technology Partner Kft. (Cg. 13 09 210470; Székhely: 2100 Gödöllő, Ádám utca 23; adószám:29030989-2-13 – a 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.), 435/2016.(XII.16.) Kormány rendelet, 46/2018.(XII.17.) MNB rendelet az egyes pénzügyi szervezetek panaszkezelésének formájára és módjára vonatkozó részletes szabályokról, valamint a Magyar Nemzeti Bank 13/2015. (X.16.) számú ajánlásában foglaltak figyelembevételével készített jelen panaszkezelési szabályzat alapján fogadja és kezeli a beérkező panaszokat.
A panaszkezelés általános alapvetései, hogy a Sales Technology Partner Kft
• az ügyfelekkel együttműködésre törekszik a teljes panaszkezelési eljárás folyamán.
• ügyfélbarát módon valósítja meg a panaszbejelentések kivizsgálását, megoldását.
• a panaszkezelési eljárás során célja a vonatkozó jogszabályok szerinti adatvédelmi előírások betartása, a Hpt- ben meghatározott bank titok védelme.
• célja az ügyfél és a Sales Technology Partner Kft. közötti esetlegesen felmerülő érdekellentétek megelőzése, gyors kezelése.
• a panasz kivizsgálásáért díjat nem számít fel.
• a panaszkezelési szabályzatát az egyes értékesítési felületein teszi közzé, illetve ott külön menüpontot és e- mail címet tesz elérhetővé.
Panasz és bejelentése Panasz
A panasz a Sales Technology Partner Kft. által üzemeltetett értékesítési felületeken tapasztalt tevékenységgel kapcsolatosan olyan írásbeli beadvány, ami az ügyfél érdeksérelmének megszüntetésére irányul.
Fogyasztói panasz: fogyasztó által benyújtott beadvány, amely szerint valamely eladó vagy szolgáltató a fogyasztók érdekeinek védelmét szolgáló jogszabályokat megsértette.
A Sales Technology Partner Kft. panaszként kezel minden olyan beadványt, amelyben a panaszos a Sales Technology Partner Kft., vagy alkalmazottja a Hpt., a Ptk. XLI. Fejezet szerinti közvetítői szerződés hatálya alá tartozó jogviszonnyal összefüggésben levő magatartását, tevékenységét vagy mulasztását érintően kifogásolja.
Panasznak nem minősülő bejelentések Nem minősül panasznak:
• ha a beadvány tájékoztatást, szakértői véleményt igényel, vagy az üzletmenet körébe tartozó bejelentést tesz,
• méltányossági kérelem esetében
A panasznak nem minősülő ügyek esetében a Sales Technology Partner Kft. erről a bejelentőt megfelelően tájékoztatja és az eljárást lezárja.
Bejelentő, panaszos, ügyfél, képviselő, fogyasztó
Bejelentő: Az a természetes vagy jogi személyt aki panasszal vagy panasznak nem minősülő bejelentéssel fordul a Sales Technology Partner Kft-hez.
Panaszos, ügyfél

Ügyfél az a szerződő, aki a Sales Technology Partner Kft közreműködésével a bankok felé szerződést kötött, a Sales Technology Partner Kft. közreműködésével hitelintézet számára szerződéses ajánlatot tett, szerződést kötött.
Panaszos az a bejelentő, aki a Sales Technology Partner Kft. szolgáltatását igénybe veszi, vagy igénybe vette, vagy a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás, vagy ajánlat címzettje. Az ilyen panaszos egyben ügyfélnek is minősül.
A panasz, az ügyfél és a Sales Technology Partner Kft. között a szerződés megkötésével, a szerződés fennállása alatti, a szolgáltató részéről történő teljesítéssel, valamint a szerződéses megszűnésével, illetve azt követően a szerződéssel összefüggő – tevékenységét vagy mulasztását érintő kifogása.
Panaszos az a személy is, aki a Sales Technology Partner Kft-vel történő szerződéses ügyleten túl a szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenység tekintetében tesz panaszt.
Fogyasztónak minősülő panaszos, ügyfél
Fogyasztó: az önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Képviselő
A panaszos képviselőjén keresztül is eljárhat, akinek a jogosultságát a szerződéses kapcsolat, ügymenet során folyamatosan ellenőrizzük. A képviselő képviseleti jogosultságát teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányának benyújtásával, vagy a vonatkozó jogszabályok szerinti képviseleti jogot bizonyító hiteles okirattal igazolja. A meghatalmazásnak, amennyiben nem közokirat, legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:
• meghatalmazó és meghatalmazott természetes személyazonosító adatait,
• a meghatalmazás tárgyát,
• a képviseleti jogosultság terjedelmét, idejét,
• a keltezést (kiállítás helyét és dátumát),
• a meghatalmazó és meghatalmazott aláírását,
• valamint a két hitelesítő tanú nevét, lakcímét és aláírását, Panasz bejelentésének módjai
Az ügyfelek a Sales Technology Partner Kft. által alkalmazott vagy megbízott közvetítők, termékek kapcsán panaszát írásban postai úton, elektronikus levélben közölheti.
a) szóbeli panaszt valamennyi, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben, annak nyitvatartási idejében, ennek hiányában a székhelyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig, a torlódás elkerülése érdekében előzetes telefonos egyeztetés alapján
b) telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon és hétfőnként 8 órától 20 óráig,
c) írásbeli panaszt elektronikus eléréssel – üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva – folyamatosan fogadja.
Cím: 2100, Gödöllő Ádám utca 23
Elektronikusan: a Sales Technology Partner Kft. által üzemeltetett weboldalak panasz menüpontjában
Telefonos panasz és időpont egyeztetés elérhetősége: 0614451677 Telefax: 0614451650
A Sales Technology Partner Kft. a panaszkezelés során az alábbi adatokat kérheti az ügyféltől:
• neve;
• szerződésszám, ügyfélszám;
• lakcíme, székhelye, levelezési címe;
• telefonszáma;
• értesítés módja;

• panasszal érintett termék vagy szolgáltatás;
• panasz leírása, oka;
• a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata;
• meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás
• a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.
A panaszos adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni.
Az MNB honlapján közzétett
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszomvan/formanyomtatvanyok

https://www.mnb.hu/letoltes/fogyasztoi-panaszszolgaltatonak-2

Fogyasztói panasz szolgáltatónak elnevezésű formanyomtatványon érkezett panaszt is elfogadja a Sales Technology Partner Kft.
Hiánypótlás
A panasz kivizsgálásához további hiánypótlásra van szükség, azt a Sales Technology Partner Kft. beszerzi az ügyfél megkeresésével haladéktalanul. A hiánypótlásról úgy kell intézkedni a válaszadási határidőt ne veszélyeztesse.
A Sales Technology Partner Kft. a hiánypótlás, vagy a panaszkezelési eljárás során az alábbi adatokat kérheti be a panaszostól:
• neve
• szerződésszám, ügyfélszám
• lakcíme, székhelye, levelezési címe,
• telefonszáma,
• értesítés módja,
• panasszal érintett termék vagy szolgáltatás,
• panasz leírása, oka,
• a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a szolgáltatónál nem áll rendelkezésre,
• meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás, Amennyiben az ügyfél meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. és
• a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

Amennyiben a panaszos a panaszában feltüntetett elérhetőségén nem érhető el, vagy a hiánypótlási felhívást határidőn belül nem teljesíti, vagy arra nem válaszol, vagy a panasz elbírálásához nem szolgáltat kellő adatot, úgy a Sales Technology Partner Kft. a panaszbeadványt a rendelkezésre álló adatok alapján bírálja el.
A panasz kivizsgálása
A Sales Technology Partner Kft. a Hpt. szerinti pénzügyiközvetítő (többesügynök) és jelzáloghitel közvetítő (többesügynök), illetve a Ptk. szerinti közvetítő, teljes körűen kivizsgálja és megválaszolja az ügyfélnek, mint panaszosnak a szolgáltató szerződéseskötést megelőző, vagy a szerződés megkötésével, a szerződési jogviszony fennállása alatti, a szolgáltató részéről történő teljesítéssel, valamint a szerződéses jogviszony megszűnésével, illetve azt követően a szerződéssel összefüggő magatartását, tevékenységét vagy mulasztását érintő kifogását, azaz a konkrét panaszt az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével vizsgálja ki és bírálja el.
Amennyiben a panasz kivizsgálásához a szolgáltatónak az ügyfélnél rendelkezésre álló további, így különösen az ügyfél azonosításához szükséges, a panasszal érintett jogviszonnyal kapcsolatos, információra van szüksége, haladéktalanul felveszi az ügyféllel a kapcsolatot, és beszerzi azt.

A Sales Technology Partner Kft. az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 (harminc) napon belül megküldi az ügyfélnek. A Sales Technology Partner Kft. a panaszkezelés során köteles úgy eljárni, hogy a körülmények által adott lehetőségekhez mérten elkerülje a fogyasztói jogvita kialakulását.
Írásbeli panasz lebonyolítása
Az ügyfeleknek lehetőségük van a Magyar Nemzeti Bank által a honlapján megtalálható nyomtatvány használatára. A Sales Technology Partner Kft. az ettől eltérő formában benyújtott írásbeli panaszt is befogadja.
A Sales Technology Partner Kft. a panasz beérkezését követően megvizsgálja, hogy minden információ rendelkezésre áll e a vizsgálathoz. Hiánypótlás esetén erről a panaszost, a szükséges adatok és okiratok megadásával, a gyorsabb ügyintézés érdekében e-mailen haladéktalanul tájékoztatja.
A hiánypótlás áttekintését követően a Sales Technology Partner Kft. megállapítja a panaszbejelentés alapjául szolgáló tényállást.
Ha az ügyfélpanasz a Sales Technology Partner Kft. valamely szerződött Partnerével, illetőleg egy Partner termékével kapcsolatos, úgy a panaszügyintézés során a Sales Technology Partner Kft. megkeresi az érintett Partnert a panasz szakszerű kivizsgálása, megoldására, melyet az eljárás során figyelembe vesz.
Ha a panaszbejelentéshez kárigény is kapcsolódik, akkor a panaszkezelési eljárás a bejelentett igény jogalapjára és összegszerűségére is kiterjed.
Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indoklással ellátott álláspontot a panasz közlését követő 30 napon belül küldi meg a szolgáltató az ügyfélnek.
A Sales Technology Partner Kft. a panaszkezelés során köteles úgy eljárni, hogy a körülmények által adott lehetőségekhez mérten elkerülje a pénzügyi fogyasztói jogvita kialakulását.
A panaszra adott válaszban ki kell térni
• a kivizsgálásának eredményére,
• a panasz rendezésére vagy megoldására vonatkozó intézkedésre,
• illetve a panasz elutasítása esetén az elutasítás indokaira,
• valamint a válasz tartalmazza a panasz tárgyára vonatkozó szerződési feltétel, illetve szabályzat, alapszabály pontos szövegét.
A panaszra készített válasznak ki kell térnie az adott panaszbejelentésben foglalt minden érdemi felvetésre az alábbiak
szerint:
• a panaszos azonosító adatait,
• a panaszkezelési eljárás során megállapított tényállást a panasz leírásának, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölésével,
• a panasz benyújtásának időpontját,
• a Sales Technology Partner Kft.- nek a panaszigényre vonatkozó indokolt álláspontját és döntését,
• a döntés alapjául szolgáló jogszabályt, vagy szabályzat rendelkezését,
• szükség szerint a döntés alapján végrehajtandó intézkedéseket és azok teljesítési határidejét, felelősét, – a
panasz elutasítása esetén annak részletes indokát, s a jogorvoslati lehetőségeket
Ha a Sales Technology Partner Kft. a panasznak helyt ad, akkor a panaszosnak adott válaszban foglaltaknak megfelelően megteszi a szükséges intézkedéseket.
A panasszal kapcsolatos, indoklással ellátott választ minden esetben a Panaszos által megadott címre ajánlott tértivevényes postai kézbesítés útján történik.
Ha egy panaszos a részére adott tájékoztatást követően tesz azonos tényalapra hivatkozással azonos tárgyú panaszt és újabb körülmény nem merül fel, a Sales Technology Partner Kft. tájékozatja a panaszost, erről a körülményről és a törvényi határidőn belül, indokolással ellátott álláspontját úgy küldi meg, hogy a korábbi panaszra adott válaszát

csatolja, és egyúttal felkéri az ügyfelet, hogy tekintse az ismételt panaszára adott szolgáltatói választ végleges döntésnek.
Amennyiben a panaszos további panaszt terjeszt elő, azon panaszra is a Sales Technology Partner Kft. a jelen
szabályzat szerinti eljárást folytatja le, és válaszolja meg a panaszt. Telefonos vagy szóbeli panasz lebonyolítása
Telefonon történő panaszkezelés esetén a szolgáltató biztosítja az észszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést. Erre alternatív telefonszámokra átirányítást állít be.
A szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.
Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

Jogorvoslat
A Sales Technology Partner Kft. a fogyasztónak minősülő ügyfelet a panasz elutasítása esetén tájékoztatja arról, hogy álláspontja szerint a panasz a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezésére vagy a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértésének kivizsgálására irányult.
Ha a Sales Technology Partner Kft. a fogyasztónak minősülő ügyfelet tájékoztatja arról, hogy a panasza mely részével
hova fordulhat.
A Sales Technology Partner Kft. szolgáltatóhoz benyújtható panasz formanyomtatványt a panaszos a
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van/formanyomtatvanyok

elérési úton a
https://www.mnb.hu/letoltes/fogyasztoi-panasz-szolgaltatonak „Fogyasztói panasz szolgáltatónak”

MNB honlapról közvetlenül letöltheti, illetve egyéb formában is beadhatja.
A Sales Technology Partner Kft. azonban az egyéb formában benyújtott írásbeli panaszt is befogadja és kivizsgálja.
A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a Sales Technology Partner Kft. válaszában feltünteti a Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, levelezési címét, illetve a Magyar Nemzeti Bank Ügyfélszolgálat levelezési címét, telefonszámát, továbbá a formanyomtatványok elektronikus elérhetőségét.
A Sales Technology Partner Kft. a tájékoztatást figyelemfelhívásra alkalmas módon teszi meg, s olyan módon küldi meg az ügyfél részére, amely alkalmas annak megállapítására, hogy a szolgáltató a küldeményt kinek a részére és milyen értesítési címre küldte meg, emellett kétséget kizáróan igazolja a küldemény elküldésének tényét és időpontját is.
Az egyes pénzügyi szervezetek panaszkezelésének formájára és módjára vonatkozó részletes szabályokról 46/2018.
(XII. 17.) MNB rendelet alapján:
Panaszkezeléshez fűződő tájékoztatási kötelezettség

1. A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására jogszabályban előírt 30 napos válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő ügyfél az alábbiakhoz fordulhat:
a) Pénzügyi Békéltető Testület (a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén): az aktuális elérhetőségek (székhely, telefonos és elektronikus elérhetőség, levelezési cím pontos megadása, a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján található adatokkal megegyezően);
b) Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ: az aktuális elérhetőségek (levelezési cím, telefonszám pontos megadása, az MNB honlapján található adatokkal megegyezően);
c) bíróság.

A felek a hitelközvetítésből redő vitás kérdéseiket mindenekelőtt peren kívüli egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén jogviták eldöntésére a vonatkozó a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (1) bekezdése alapján az alábbi bíróság illetékes:
26. § (1) A vállalkozás által fogyasztóval szemben, szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránt indított
perre – törvény, az Európai Unió kötelező jogi aktusa, illetve nemzetközi egyezmény eltérő rendelkezése hiányában
– az alperes belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. Belföldi lakóhely hiányában e kizárólagos illetékesség az alperes belföldi tartózkodási helyéhez igazodik; ha az alperes tartózkodási helye ismeretlen vagy külföldön van, az utolsó belföldi lakóhely az irányadó. Ha az utolsó belföldi lakóhely nem állapítható meg, az illetékességet az általános szabályok szerint kell megállapítani. Alperesi pertársaság esetén a per a fogyasztónak minősülő alperesek bármelyikére illetékes bíróság előtt valamennyi alperes ellen megindítható.

Panaszkezeléshez kapcsolódó információ adási kötelezettség
A fogyasztónak minősülő ügyfél panasza elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő ügyfél a panasz jellege szerint az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat:
• Fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén: Magyar Nemzeti Bank Ügyfélkapcsolati Információs Központ 1122 Budapest, Krisztina krt. 6. Levelezési cím: 1534 Budapest, BKKP, Postafiók 777. Központi telefon:
+36 80 / 203 776 Ügyfélkapcsolati Információs Központ e-mail címe: ugyfelszolgalat@mnb.hu. A bejelentés nyomtatványát letöltheti az MNB honlapjáról https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom- van/formanyomtatvanyok , kitöltheti olvashatóan kézzel vagy géppel. A kitöltött nyomtatványt megküldheti a Magyar Nemzeti Bank Ügyfélkapcsolati Információs Központba 1534 Budapest, BKKP, Postafiók 777. levelezési címre, benyújthatja személyesen a Magyar Nemzeti Bank Ügyfélkapcsolati Információs Központba- cím: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6. Lehetőség van továbbá a kijelölt Kormányablakokban a kérelem benyújtására, valamint elektronikusan az ügyfélkapun keresztül. (www.magyarorszag.hu)
• Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Békéltető Testület a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén, levelezési címe: H-1525 Budapest, 15 BKKP Pf. 172, telefon: +36 1 / 489 9700, +36 80 / 203 776, e-mail: felugyelet@mnb.hu/pbt A bejelentés nyomtatványát letöltheti a Pénzügyi Békéltető Testület honlapjáról www.penzugyibekeltetotestulet.hu , kitöltheti olvashatóan kézzel vagy géppel. A kitöltött nyomtatványt megküldheti Pénzügyi Békéltető Testület 1525 Budapest, Postafiók 172. levelezési címre, benyújthatja személyesen a Magyar Nemzeti Bank Ügyfélkapcsolati Információs Központba – cím: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6. Lehetőség van továbbá a kijelölt Kormányablakokban a kérelem benyújtására, valamint elektronikusan az ügyfélkapun keresztül. (www.magyarorszag.hu )

Jegyzőkönyv
Amennyiben jogszabály jegyzőkönyv készítését írja elő, a jegyzőkönyv legalább az alábbiakat tartalmazza:

• az ügyfél neve,
• az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe,
• a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
• a panasszal érintett szolgáltató neve és címe,
• a panasz részletes leírása, az egyes panaszelemek elkülönítetten történő rögzítésével,
• a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám,
• az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
• a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, valamint
• személyesen közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet felevevő személy és az ügyfél aláírása
A Sales Technology Partner Kft. a jegyzőkönyvet tértivevényes postai kézbesítés útján küldi meg.

A panasz nyilvántartása
A Sales Technology Partner Kft. a panaszokról, valamint azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet.
A nyilvántartás tartalmazza
• a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését;
• a panasz benyújtásának időpontját;
• a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát;
• az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését;
• a panaszra adott válaszlevél postára adásának- elektronikus úton megküldött válasz esetén az elküldés- dátumát.
A Sales Technology Partner Kft. a panaszt és az arra adott választ öt évig őrzi meg, és azt a Felügyeletnek kérésére
bemutatja.
Telefonon történő panaszkezelés esetén a Sales Technology Partner Kft, valamint alkalmazottai és az ügyfél közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt öt évig megőrzi. Erről az ügyfelet a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni kell.
Az ügyfél kérésére biztosítjuk a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen – kérésének megfelelően – huszonöt napon belül rendelkezésére kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet vagy a hangfelvétel másolatát.
A panaszkezelés magyar nyelven történik, kivéve, ha a Sales Technology Partner Kft. és az ügyfél eltérő nyelvben állapodtak meg.
A Sales Technology Partner Kft. a panaszokról vezetett nyilvántartás alapján a panaszokat nyomon követi és
• ésszerű időközönként azokat témájuk szerint csoportosítja,
• a panasz okát képező tényeket és eseményeket feltárja, azonosítja
• megvizsgálja, hogy a
• pontban rögzített tények és események hatással lehetneke más eljárásra, termékre vagy szolgáltatásra,
• eljárást kezdeményez a feltárt,
• pontban rögzített tények és események korrekciójára, és
• összefoglalja az ismétlődő vagy rendszerszintű problémákat, jogi kockázatokat. Adatvédelem
A Sales Technology Partner Kft. a panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
A panaszkezelés során különösen a következő adatokat, dokumentumokat kérheti az ügyféltől:

• neve, lakcíme, székhelye, levelezési címe
• szerződésszám, ügyfélszám
• telefonszáma
• értesítés módja
• panasszal érintett termék vagy szolgáltatás,
• panasz leírása, oka,
• panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a szolgáltatónál nem áll rendelkezésre,
• meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás és
• panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat. Panaszfelelős
A Sales Technology Partner Kft. panaszfelelőst jelölt ki Forró Attila személyében, akinek feladata a panaszkezelési eljárások jogszabályoknak megfelelő lefolytatásának biztosítása. Forró Attila Sales Technology Partner Kft Ügyvezető igazgató Postai cím: 2100, Gödöllő Ádám utca 23 Telefon: 0614451677 vagy 06707080095 Email cím: forro.attila@salestechnologypartner.hu

Gödöllő, 2022.05.30.

Facebook

Kattints és csatlakozz
Privát Facebook csoportunkhoz!

Ne maradj le az új információkról!

zoldszemelyikolcson_logo

- HITELTIPPEK, SEGÍTSÉG MINDENKINEK -