ÜZLETSZABÁLYZAT

Üzletszabályzat

Bevezető rendelkezések:

Jelen Üzletszabályzat személyi hatálya kiterjed a Sales Technology Partner Kft-re, továbbá a vele szerződéses kapcsolatban álló alvállalkozókra.

Jelen Üzletszabályzat egyben Általános Szerződési Feltételekként is kezelendő.

A SALES TECHNOLOGY PARTNER KFT. ADATAI:

Cégjegyzékszám: 13-09-210470

Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság

Bejegyezve: 2021.01.27.

Cég elnevezése, rövidített elnevezés: Sales Technology Partner Korlátolt Felelősségű Társaság, Sales Technology Partner Kft.

A cég székhelye: 2100.Gödöllő, Ádám utca 23.

Fő tevékenység: pénzügyi szolgáltatás közvetítői és jelzáloghitel közvetítői tevékenység többes ügynökként történő végzése

Jegyzett tőke: 3.000.000 Ft,- azaz Hárommillió forint

Képviseletre jogosult ügyvezető önálló aláírási joggal: Forró Attila

Adószám: 29030989-2-13

Elektronikus elérhetőség: forro.attila@salestechnologypartner.hu

Felelős vezető: Forró Attila, ügyvezető

MNB engedély száma: 2022. január 24. napján kelt H-EN-I-57/2022. számú határozatú engedély alapján

Területi és tárgyi hatály: Magyarország területén kötött jogügyletek, mely a Kft. többes független közvetítői tevékenységéből adódik

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján: Közvetítő az, aki az e törvényben foglaltaknak megfelelően pénzügyi szolgáltatás közvetítését

 1. b) a pénzügyi szolgáltatás közvetítését
 2. bb) ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában (a továbbiakban: többes ügynök)

végez.

 

A Többes Ügynök jogosult jelzáloghitel közvetítői tevékenységet is végezni.

 1. Bevezetés

Az Üzletszabályzat, a továbbiakban ÜSZ, célja, hogy mind az Ügyfél, mind az Sales Technology Partner Kft és alvállalkozói (továbbiakban Közvetítő) érdekében határozott és egyértelmű alapját adja a kapcsolatoknak, melyben a Közvetítő minden rendelkezésre álló eszközzel igyekszik elősegíteni az Ügyfél eredményes gazdálkodását, teljesíteni megbízásait, védelmezni üzleti érdekeit.

 

 1. Felelősségi szabályok:

A Kft. alvállalkozói tevékenységéért a Hpt-ben és a Ptk-ban foglalt szabályok alapján felel.

Felelőssége alóli mentesülés eseteit jelen üzletszabályzata tartalmazza.

A Társaság az érvényes és hatályos felelősségbiztosítása alapján a pénzügyi közvetítői tevékenységéből eredő károk biztosítására mindenkor, és káreseményenként 460.000.-EUR, naptári évenként az összes követelés tekintetében: 750.000, -EUR összegű felelősségbiztosítással folyamatosan rendelkezik.

Kötvényszám: Generali Biztosító 95615004175932800

A független közvetítő felelősségbiztosítási szerződésének megszűnését bejelenti és új felelősségbiztosítási szerződésének meglétére vonatkozó fedezetigazolást bemutatja a megszűnést és a megkötést követő 5 munkanapon belül.

A Hpt. 69. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a független közvetítő és az általa az e tevékenységre igénybe vett, vele megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által e tevékenysége során okozott kárért a közvetítő felel.

 

 1. Alkalmazási kör

Az ÜSZ alkalmazásában felek az Ügyfél és a Közvetítő.

Ügyfél az a jogi személy, valamint természetes személy, akinek a részére a Közvetítő hitelközvetítést végez.

Ügyfél – a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával – devizabelföldi és devizakülföldi egyaránt lehet.

Az ÜSZ rendelkezései külön kikötés nélkül is alkalmazandók és kötelezőek mind a Közvetítőre, mind az Ügyfélre.

Az ÜSZ rendelkezései a Közvetítő és az Ügyfelek között létrejövő jogügyletek általános feltételeit tartalmazzák, az abban foglaltak a Közvetítő és az Ügyfél közötti mindennemű olyan üzleti kapcsolatra vonatkoznak, amelyek a Közvetítő hitelközvetítői tevékenységéből fakadnak.

Az ÜSZ által nem szabályozott kérdésekben a Magyarország mindenkor hatályos jogszabályainak vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, melyek különösen a Polgári törvénykönyv, valamint a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.), illetve az egyes bankügyletekre irányadó nemzetközi szabályzatok és szokványok.

 1. Az ÜSZ nyilvánossága, Ügyfél által történő elfogadása és módosítása

Az ÜSZ nyilvános, bárki megtekintheti és megismerheti, az ügyfélfogadásra nyitva álló Közvetítői helyiségben hozzáférhetően rendelkezésre áll, a Közvetítő az Ügyfél kívánságára azt ingyenesen rendelkezésre bocsátja, továbbá elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikus úton a Közvetítő internetes honlapján is elérhetővé teszi.

Amennyiben a Közvetítő az Üzletszabályzatot egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezőtlenül módosítja, a módosításról az Ügyfeleket, annak hatálybalépését legalább 15 nappal megelőzően a honlapján elhelyezve értesíti, a hírlevélben regisztrált ügyfelek számára elküldi.

Az ügyfeleket közvetlen értesíti az egyoldalú, ügyfél számára kedvezőtlen szerződésmódosítás esetén, figyelemmel a Hpt. 69. § (5) bekezdésében foglalt szabályra is, miszerint a független közvetítő az ügyféllel kötött közvetítői szerződésről és a közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződésről nyilvántartást vezet, a nyilvántartás tartalmazza a közvetített szerződés feleinek nevét, a szerződéskötés idejét, tárgyát, lényeges feltételeit.

 

 1. Együttműködés, tájékoztatás

A Közvetítő és az Ügyfél a kölcsönös együttműködés követelményeinek megfelelően egymást késedelem nélkül köteles értesíteni a közöttük lévő üzleti kapcsolattartás szempontjából jelentős körülményekről, tényekről. Az egymáshoz intézett, az ügylettel összefüggő kérdésekre, ha az ügy jellegéből, vagy a rendelkezésre álló iratokból kitűnően más nem következik legkésőbb 5 naptári napon belül válaszolnak, valamint haladéktalanul felhívják egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra.

A szerződés teljesítése szempontjából lényeges körülmény

 • így különösen az értesítési cím,
 • a képviselő,
 • a jogi státusz,
 • a fizetőképesség, vagyoni helyzet

változásáról a felek egymást haladéktalanul tartoznak értesíteni. E kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli.

Az Ügyfél köteles megadni minden, a közöttük létrejövő jogügylettel összefüggő adatot és felvilágosítást, amelyet a Közvetítő döntéséhez, a jogügylet, vagy az Ügyfél megítéléséhez szükségesnek tart, természetes személyek esetében az ügyfél azonosításhoz szükséges adatokat a Közvetítő megvizsgálhassa, és leellenőrizhesse.

 1. Ügyfelek azonosítása, képviselők

A Közvetítő a pénzmosás megelőzése és megakadályozása tárgyában mindenkor hatályos jogszabálynak megfelelően jogosult és köteles az Ügyfél azonosításhoz szükséges adatait a hivatalos szervek által kiállított okiratok alapján rögzíteni, az ügylet tényleges tulajdonosára vonatkozóan az Ügyféltől nyilatkozatot kérni. Az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokat az Ügyfél köteles a Közvetítőnek a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) munkanapon belül bejelenteni.

A Közvetítő a tőle elvárható gondosságon túl az aláírás valódiságáért felelősséggel nem tartozik. Az üzleti tárgyalások során az Ügyfél a Közvetítő képviselőjének tekintheti azokat a személyeket, akiket az Ügyfél részére a hitelközvetítést  ellátó szervezeti egység vezetője vagy annak megbízottja képviselőként bemutat. Egyéb esetekben írásbeli meghatalmazás szükséges. Az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben közvetítői tevékenységet végző megbízottakat a Közvetítő képviselőjének lehet tekinteni. A Közvetítő nevében jognyilatkozat tételére vagy annak megtagadására a Közvetítő képviseleti rendje szerint cégaláírásra felhatalmazottak jogosultak, amelyet az Ügyfél kérésére a Közvetítő igazolni köteles.

 1. A teljesítés szabályai, helye, ideje

A Közvetítő, mint független közvetítő megbízásából eljáró személy a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során köteles az ügyfélnek kielégítő mennyiségű, de ha a piacon hozzáférhető legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemezni és átadni.

A pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően köteles az ügyfél tájékoztatása alapján felmérni az ügyfél igényeit és szükségleteit.

A többes ügynök felelős a téves tanácsadásért, az iratok és a nyilatkozatok késedelmes továbbításáért.

 

 

 

 1. Közreműködő igénybevétele

A Közvetítő jogosult harmadik személy közreműködését igénybe venni, ha ez az Ügyféltől kapott megbízás teljesítése érdekében szükséges.

A Közvetítő a harmadik személyért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály korlátozza, a Közvetítő felelőssége is ehhez igazodik.

 1. A Közvetítő felelőssége

A Közvetítő nem felel az olyan károkért, amelyek a Közvetítőn kívül álló és el nem hárítható okból, így különösen természeti katasztrófa, háború, terror jellegű cselekmények, belföldi, vagy külföldi jogszabály vagy hatósági rendelkezés, szükséges hatósági vagy bármilyen egyéb felhatalmazás, engedély vagy egyéb szükséges dokumentum megtagadása vagy késedelmes megadása, illetve hiánya folytán, következtek be.

Nem felel a Közvetítő a működésének megzavarásából eredő kárért, ideértve a Közvetítő üzemi karbantartás fenntartásával kapcsolatos korlátozott működést, valamint, ha a Közvetítő jelentős ok miatt, meghatározott napon vagy ideig beszünteti, vagy korlátozza működését.

Nem felel a Közvetítő az általa vállalt szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha az eljárást az Ügyfél vagy a jogügyletben szereplő más személy (Bank) magatartása akadályozza, ideértve azt az esetet is, amikor a pénzintézet a hitelkérelem pozitív elbírálást indokolás nélkül elutasítja. A Közvetítő nem felel a hozzá benyújtott okmányok eredetiségéért, érvényességéért, azok módosításaiért, felelőssége csupán a szabályszerű és jogszabály által megkövetelt ügyfél átvilágításra terjed ki. A Közvetítő nem felel az olyan hamis, vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért, amelynek a hamis vagy hamisított voltát a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos ellenőrzéssel sem lehetett felismerni.

A Közvetítő nem felel azért a kárért, ami abból keletkezik, hogy az Ügyfél megtéveszti, vagy tévedésben tartja jogi státusza és cselekvőképessége tekintetében, avagy nem tájékoztatja kellő időben írásban, a cselekvőképességében időközben beállott változásokról.

 1. Kézbesítés

A Közvetítő az Ügyfél részére szóló szerződéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket, okmányokat (továbbiakban iratok) elsősorban az ügymenet során személyesen adja át, illetve arra a címre küldi, amelyet az Ügyfél e célból megadott a részére. Ilyen cím hiányában a Közvetítő az Ügyfél általa ismert lakóhelyére/székhelyére, illetve telephelyére küldi az iratokat.

A Közvetítő nem felel azért, ha az Ügyfél által megadott név, cím vagy a kézbesítés szempontjából jelentős egyéb adat pontatlansága, megváltozása miatt vagy más a Közvetítőn kívül álló okból a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen. Az Ügyfél által közölt hibás cím miatt téves postázásból eredő károk és többletköltségek az Ügyfelet terhelik. Az Ügyfél köteles bejelenteni címének megváltozását. Az ennek elmulasztásából eredő kár az Ügyfelet terheli.

A Közvetítő az Ügyfél részére szóló iratokat nem köteles ajánlottan, tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolati példánya a Közvetítő birtokában van, és a küldeményt a Közvetítő postakönyve vagy a posta az átvételt körbélyegzővel, vagy egyéb módon igazolta, vagy az elküldést postai alkalmazott kézjegyével ellátott feladójegyzék vagy feladóvevény igazolja. A Közvetítő által küldött írásos értesítéseket – ellenkező bizonyításig – a postára adást követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Amennyiben a Közvetítő valamely küldeményt tértivevénnyel, vagy ajánlottan ad postára, a küldeményt a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (pl.: ismeretlen helyre költözött), illetve az átvételt megtagadta.

A Közvetítő nem felel a postai úton történő kézbesítés hibáiból eredő károkért.

 1. A kapcsolattartás formája, írásbeliség

A Közvetítő az Ügyféllel különböző módokon keresztül tart kapcsolatot, melyek jelenleg a következők: írásbeli-, személyes-, telefonos-, telefaxos-, elektronikus (közvetlen számítógépes, illetve internetes) kapcsolat.

Mind a Közvetítő, mind az Ügyfél az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket, valamint a szerződéseket köteles írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni. Az írásbeli visszaigazolás esetén a másik fél haladéktalanul köteles jelezni a szóbeli közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést.

A telefonon, vagy más nem írásos formában kapott szerződéses ajánlatokat, közléseket és szerződések teljesítésével kapcsolatos értesítéseket a felek tartoznak utóbb írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni. A felek tartoznak egymást kölcsönösen értesíteni arról, hogy ha telefonon, vagy más nem írásos formában kapott közlés visszaigazolása esetén a közlés és az írásbeli visszaigazolás között eltérés van. Amennyiben a Feleknek nem sikerül megállapodniuk, úgy a jogviták eldöntésére vonatkozó rendelkezések az irányadók.

A Közvetítő és az Ügyfél közötti üzenetváltásra szóbeli, írásbeli e-mail útján akkor kerülhet sor, illetve a Közvetítő az Ügyfél telefaxon adott megbízásait (utasításait) csak abban az esetben teljesíti, ha ennek lehetőségét és módját a jelen Üzletszabályzat tartalmazza.

 1. Kamatok, díjak, jutalékok és költségek

A független közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítésért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el.

A pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő, vagy egyéb ügyfelek számára más – a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat számíthat fel a Sales Technology Partner Kft, az ÜSZ 4. sz. melléklete szerint:

 

– fénymásolás, nyomtatás: fekete-fehér 20Ft/oldal, színes 150 Ft/oldal,

– dokumentumok, iratok beszerzése a hivatali vagy rendszer díjon felül: online lekérés esetén 2.000.- Ft/alkalom, személyes ügyintézés esetében 5.000.- Ft/alkalom, (ügyfél helyett, vagy vele együtt személyes közreműködés díja az ügyintézéshez kapcsolódóan, a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő szolgáltatások esetében)

– nem pénzügyi szolgáltatási közvetítői tevékenység részeként ügyfél kérésére szakértő igénybevétele építész, jogász, értékbecslő, mérnök annak szakértői díján felül 5.000.- Ft/alkalom, szakértő felkutatása és javaslatok tétele az ügyfél számára, a találkozó megszervezése, iroda biztosítása, a szükséges irodai eszközökkel, jegyzőkönyv készítése és az ehhez megbízáshoz komplexen kapcsolódó telefon költség 25 Ft/perc, illetve internet költség 1.500 Ft/1 GB

 

 1. Banktitok

A banktitok köre Banktitok minden, az Ügyfélről a Közvetítő rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, továbbá amelyet vonatkozó jogszabályi rendelkezések azzá minősítenek.

 1. Titoktartási kötelezettség

A Közvetítő a banktitoknak minősülő információt köteles időbeli korlátozás nélkül megtartani. Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha:

 • az Ügyfél, illetve törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok kört pontosan megjelölve közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad,
 • a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad

 

 1. Panaszkezelés

A panaszügyintézés szempontjából „panaszos” minden olyan természetes személy, jogi személy, szervezet, aki/amely a Társasággal hitelközvetítés kapcsán kapcsolatba kerül.

Panasz a Társaság tevékenységével, közvetített termékével szemben felmerülő minden olyan egyedi kérelem vagy reklamáció, amelyben a panaszos a Társaság eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényét megfogalmazza. Nem minősül panasznak, ha a panaszos a Társaságtól általános tájékoztatást, véleményt vagy állásfoglalást igényel.

A panaszokat a Társaság székhelyére postai levél formájában vagy írásban, elektronikus levélben lehet bejelenteni.

A panasz benyújtásának helyét és módját, valamint a panasz kivizsgálásának, kezelésének folyamatát és részletes szabályait a Társaság honlapjain is hozzáférhető panaszkezelési szabályzata részletesen tartalmazza.

 1. Adatvédelem és adatkezelés

A Közvetítő, mint független közvetítő az ügyféllel kötött közvetítői szerződésről és a közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződésről köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szerződő felek nevét, szerződéskötés idejét, tárgyát, lényeges feltételeit. Köteles továbbá közvetítői tevékenységével kapcsolatos minden iratot három évig megőrizni.

 

 1. A Közvetítő tájékoztatási kötelezettsége

A Közvetítő, mint független közvetítő megbízásából eljáró a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően köteles a szolgáltatását igénybe venni szándékozó ügyfél részére írásban egyértelmű tájékoztatást adni:

 • a cégnevéről, székhelyéről, és felügyeleti hatóságának megjelöléséről,
 • a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását ellenőrizni lehet,
 • arról, hogy a tevékenysége során okozott kárért az ügyfél felé ki áll helyt,
 • arról, hogy többes ügynökként a pénzügyi intézmény megbízásából jár el
 • arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el,
 • arról hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítésnek nem minősülő szolgáltatás ellenértékeként díjat számíthat fel,
 • arról, hogy nem nyújt hiteltanácsadást, csak és kizárólag pénzügyi szolgáltatás közvetítést, jelzáloghitel közvetítéssel kiegészülve.

A Társaság a hitelszerződés megkötését megelőzően az ügyfél részére köteles:

 • Olyan felvilágosítást adni, amelynek alapján a fogyasztó felmérheti, hogy az igénybe venni tervezett hitel és ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül a kapcsolódó szolgáltatás megfelel-e az igényeinek és a pénzügyi teljesítőképességének.
 • Rendelkezésére bocsájtani a különböző ajánlatok összehasonlításához szükséges információkat annak érdekében, hogy a fogyasztó megalapozott döntést hozhasson a hitelszerződés esetleges megkötése tekintetében.
 • Tájékoztatásának ki kell terjednie az ajánlott termékek legfontosabb jellemzőire (pl. hitel kamat mértéke, stb.), a fogyasztó pénzügyi helyzetére gyakorolt hatására és a fizetés elmulasztásának következményeire, így különösen a késedelmi kamatra, a hitel felmondására és a biztosítékok érvényesítésére.
 • Egyértelmű általános tájékoztatást kell nyújtani a hitelfelvétel folyamatáról, továbbá a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatósági jogköréről és a Pénzügyi Békéltető Testületnek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti pénzügyi fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezésében betöltött szerepéről.
 • A hitelre vonatkozóan köteles tájékoztatni az Ügyfelet, hogy kinek a képviseletében jár el.
 • A Társaság az Ügyfél által kiválasztott hitel vonatkozásában a hitelszerződés megkötése előtt tájékoztatja az Ügyfelet a Fhtv. törvényben és a fogyasztóknak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról szóló 56/2014. (XII.3) NGM rendeletben meghatározottak szerint.

 

 1. Egyéb rendelkezések

A közvetítő nem jogosult az ügyfél nevében a pénzügyi intézménytől az ügyfelet megillető pénz átvételére.

A közvetítő köteles az ügyfél által befizetett, a pénzügyi intézményt megillető pénzösszegeket elkülönített számlán tartani. Ezek a pénzösszegek a közvetítő más hitelezői kielégítésére végrehajtási és felszámolási eljárás esetén nem használhatók fel.

Hirdetéseink nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek, és nem teljeskörű tájékoztatás!

A mindenkori hiteligénylést a bank bonitás vizsgálat alá veti.

Az egyes banki kölcsönök hitelbírálatát követően elfordulhat, hogy hiánypótlásként további dokumentumokat kér a bank (pl.: igazolás, kezes, munkáltatói igazolás, további fedezet/-ek- bevonása…stb).

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (Fhtv.) 12. § (2) bekezdése alapján:

A hitelező, a hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó az általános tájékoztatást követően, de még a szerződéskötés előtt papíron vagy más tartós adathordozón személyre szóló tájékoztatást (a továbbiakban: személyre szóló tájékoztatás) nyújt a fogyasztónak a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter rendeletében meghatározott formában és tartalommal. A személyre szóló tájékoztatást haladéktalanul el kell készíteni és át kell adni a fogyasztónak, amint a fogyasztó megadta a szükséges információkat a jelzáloghitellel összefüggő igényeiről, pénzügyi helyzetéről és az általa előnyben részesített feltételekről, még mielőtt a fogyasztót a hitelszerződéssel kapcsolatban ajánlati kötöttség terhelné.

A fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról szóló 56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet alapján:

 1. § (1) A hitelező és a hitelközvetítő az Fhtv. 5. § (1)-(3) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének az ezen alcímben foglaltak szerint tesz eleget.

(2) * A fogyasztó – az elektronikus úton történő tájékoztatás kivételével – aláírásával igazolja, hogy megkapta a 4. és az 5. §-ban előírt tájékoztatást.

 1. § (1) * Ha a fogyasztó arról tájékoztatja a hitelezőt vagy a hitelközvetítőt, hogy hitelszerződés megkötése érdekében igénybe kívánja venni szolgáltatását, a fogyasztó által megadott tájékoztatás alapján – a fogyasztó igényeinek, lehetőségeinek és szükségleteinek felmérését követően – hitelező és a hitelközvetítő szóban vagy elektronikus úton tájékoztatást ad
 2. a) az igényelhető hitel lehetséges összegéről,
 3. b) a kamatozás módjáról (fix kamatozású, referencia-kamatlábhoz kötött, vagy kamatperiódusokban rögzített) és a kamat módosításának lehetőségéről,
 4. c) a reprezentatívnak tekinthető teljes hiteldíj mutatóról,
 5. d) a törlesztőrészletek összegéről és a törlesztés gyakoriságáról, valamint
 6. e) a hitel választható futamidejéről.

 

(2) *  A fogyasztó lehetőségeinek felmérése érdekében a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet (a továbbiakban: MNB rendelet) hatálya alatt álló hitelszerződés ajánlása esetén az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást megelőzően a hitelező vagy a hitelközvetítő szóban vagy elektronikus úton tájékoztatást ad az MNB rendelet vonatkozó főbb követelményeiről, így különösen a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóról, a havi nettó jövedelem igazolásának módjáról, a havi adósságszolgálat számításának módjáról, ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett vagy gépjármű vásárlására nyújtandó hitelnél a kitettség értékére vonatkozó előírásról.

(3) * Referencia-kamatlábhoz kötött hitelszerződés ajánlása esetén a szóbeli vagy elektronikus úton történő tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy

 1. a) milyen gyakran változhat a referencia-kamatláb,
 2. b) a kamat és ennek megfelelően a fizetendő törlesztőrészlet a kamatfelár változásának hiányában is módosulhat, amely nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak,
 3. c) a törlesztőrészlet hitelszerződés szerinti számítása függvényében – így különösen az egyenlő összegű (annuitásos) törlesztőrészlet számítási módszere alkalmazása esetén – a kamat módosítása nincs egyenes arányban a törlesztőrészlet változásával.

(4) * Kamatperiódusokban rögzített hitelszerződés ajánlása esetén a szóbeli vagy elektronikus úton történő tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a törlesztőrészlet hitelszerződés szerinti számítása függvényében – így különösen az egyenlő összegű (annuitásos) törlesztőrészlet számítási módszere alkalmazása esetén – a kamat kamatperiódus lejártához kapcsolódó módosítása nincs egyenes arányban a törlesztőrészlet változásával.

(5) * Deviza alapú hitelszerződés esetén a szóbeli vagy elektronikus úton történő tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy az árfolyamkockázatot a fogyasztó viseli, így a kamat változatlansága esetén is a törlesztőrészlet annyi százalékkal változhat (növekedhet vagy csökkenhet), amennyivel az adott deviza Fhtv. 21/B. §-a szerint meghatározott árfolyama változik.

 1. § (1) * A hitelező és a hitelközvetítő szóbeli vagy elektronikus úton történő tájékoztatásának arra is ki kell térnie, hogy a fogyasztónak a hitelszerződés megkötésekor felelősen kell eljárnia, felelős döntést kell hoznia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak érdekében a hitelezőnek és a hitelközvetítőnek fel kell hívnia a figyelmet arra, hogy

 1. a) a fogyasztó kizárólag alaposan áttanulmányozott és megértett hitelszerződést írjon alá,
 2. b) a fogyasztó pénzügyi teljesítőképességének romlása, így különösen a rendszeres jövedelmének csökkenése vagy más rendkívüli kiadás felmerülése nem mentesíti a hitelszerződésben foglaltak teljesítése alól,
 3. c) fizetési nehézség esetén a fogyasztó mielőbb tájékoztassa hitelezőjét, annak érdekében, hogy a hitelszerződés felmondásának megelőzése érdekében lehetőség legyen a közös megoldás keresésére,
 4. d) a lejárt tartozás esetén a szerződésben meghatározott késedelmi kamat kerül felszámításra,
 5. e) a nem szerződésszerű teljesítés esetén a hitelező a hitelszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amellyel a teljes tartozás lejárttá és egy összegben esedékessé válik, valamint a hitelező a tartozás meg nem fizetése esetén a biztosítékok érvényesítésére jogosult,
 6. f) a hitelező által felmondott hitelszerződésből eredő tartozások érvényesítésének költségei is a fogyasztót terhelik, valamint – ha a biztosíték nem elegendő a tartozás rendezésére – a fogyasztó jövedelmére, más vagyontárgyára is végrehajtás foganatosítható.
 7. Vitás kérdések rendezése

A felek  a hitelközvetítésből redő vitás kérdéseiket mindenekelőtt peren kívüli egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén jogviták eldöntésére a vonatkozó a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (1) bekezdése alapján az alábbi bíróság illetékes:

 1. § (1) A vállalkozás által fogyasztóval szemben, szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránt indított perre – törvény, az Európai Unió kötelező jogi aktusa, illetve nemzetközi egyezmény eltérő rendelkezése hiányában – az alperes belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. Belföldi lakóhely hiányában e kizárólagos illetékesség az alperes belföldi tartózkodási helyéhez igazodik; ha az alperes tartózkodási helye ismeretlen vagy külföldön van, az utolsó belföldi lakóhely az irányadó. Ha az utolsó belföldi lakóhely nem állapítható meg, az illetékességet az általános szabályok szerint kell megállapítani. Alperesi pertársaság esetén a per a fogyasztónak minősülő alperesek bármelyikére illetékes bíróság előtt valamennyi alperes ellen megindítható.
 2. § (5) Nincs helye olyan illetékességi kikötésnek, amely kizárja a fogyasztó jogát ahhoz, hogy a vállalkozással szemben fennálló szerződéses jogviszonyból eredő igényét saját belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt érvényesítse.

Társaságunk által közvetített pénzügyi intézeti szerződések vonatkozásában a jelen Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a mindenkor hatályos Üzletszabályzatban nem rendezett kérdésekben, valamint a közvetítéssel érintett Pénzügyi Intézetek mindenkor hatályos és közzétett Hirdetményeinek/Üzletszabályzatainak, ÁSZF rendelkezései és a Terméktájékoztatók, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) – különösen a Hpt. 69. §, 70§ és 71§ -ban foglaltak- és a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII törvény (a továbbiakban Fhtv.).

Jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének időpontja: 2022.07.04.

Az aktuális Üzletszabályzat megtekinthetők a Közvetítő valamennyi internetes felületén.

 

 

1.sz. melléklet

 

Általános tájékoztató a hitelszerződés megkötését megelőzően
 Hitelező/hitelközvetítő adatai
a hitelező neve (cégneve)
levelezési címe
telefonszáma
e-mail címe
telefaxszáma
internet címe
adott esetben a hitelközvetítő neve (cégneve)
levelezési címe
telefonszáma
e-mail címe
telefaxszáma
A hitel lényeges jellemzőinek ismertetése
a hitel típus
a hitel teljes összege a hitelszerződésben szereplő hitel összege vagy a lehívható összeg felső határa
a hitel lehívásának feltételei a hitel rendelkezésre bocsátásának módja és időpontja
a hitel futamideje
törlesztőrészletek és elszámolásuk módja
a fizetendő teljes összeg a tőke, valamint a hitelkamatok és minden egyéb ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot és költséget
adott esetben a termék értékesítéséhez vagy a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás megnevezése és készpénzára
adott esetben a szükséges biztosítékok a hitelszerződéshez szükséges biztosítékok jellemzője
adott esetben a törlesztő-részletek megfizetése nem eredményezi haladéktalanul a hitelösszeg törlesztését
A hitellel kapcsolatos ellenszolgáltatás
hitelkamat vagy hitelkamatok…% … [rögzített vagy változó hitelkamat; utóbbi esetén a kiinduló referenciakamatláb mértéke; az egyes hitelkamatok időtartamai]
teljes hiteldíj mutató (THM) a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékában kifejezve; a THM a különböző ajánlatok összehasonlítását segíti
hitelszerződés megkötéséhez szükséges – biztosítási vagy – egyéb kapcsolódó szolgáltatási szerződés fennállása ha a hitelező e szolgáltatások ellenszolgáltatását nem ismeri, azok a THM-ben nem szerepelnekigen/nem [ha igen, annak típusa] … igen/nem [ha igen, annak típusa] …
hitelkamaton kívüli minden ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot, költséget
adott esetben egy vagy több fizetési számla szükséges a hitelszerződés megkötéséhez
adott esetben a készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz kapcsolódó valamennyi … jutalék, díj, költség vagy egyéb fizetési
adott esetben a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot, költséget
adott esetben a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás – ideértve a díjat, jutalékot, költséget – módosításának feltételei
adott esetben közjegyzői díj
késedelmi kamat, vagy egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik a törlesztés elmulasztása Önre nézve komoly következményekkel járhat (pl.: zálogtárgy végrehajtása) és megnehezíthetik a hitelhez jutástA törlesztőrészletek megfizetésének elmulasztása miatt Önnek a következő fizetési kötelezettsége keletkezik: … [az alkalmazandó hitelkamat, valamint a késedelmi kamat]
Egyéb jogi tájékoztatás
elállási jog fennállása Önnek joga van a hitelszerződéstől 14 napon belül elállniigen/nem
előtörlesztés Ön bármikor jogosult a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésére
adott esetben az előtörlesztés esetleges költségei az előtörlesztés esetén a hitelező Öntől a következő költségek megtérítésére jogosult
a 14. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatás a hitelezőnek haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatnia kell Önt a hitelreferenciaszolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás eredményéről, ha a hitelező a hitelreferenciaszolgáltatás igénybevétele alapján Önnel nem kíván szerződést kötni. Nem terheli e kötelezettség a hitelezőt, ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja
hitelszerződés tervezetének egy … példányához való jog Önnek joga van ahhoz, hogy a hitelező a hitelszerződéstervezetének egy példányát díj-, költségés egyéb fizetési kötelezettség mentesen rendelkezésére bocsássa nem terheli e kötelezettség a hitelezőt, ha a hitelező Önnel nem kíván szerződést kötni
adott esetben ezen tájékoztatás érvényességének időbeli korlátozása
Adott esetben a távértékesítés keretében kötött hitelszerződések esetén nyújtandó kiegészítő tájékoztatás
a hitelező a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállambeli képviselőjének neve (cégneve)
levelezési címe
telefonszáma
e-mail címe
telefaxszáma
a hitelező cégjegyzékszáma vagy bírósági nyilvántartásba vételi száma
a hitelező tevékenységét engedélyező felügyelő hatóság
az elállási jog gyakorlása
a szerződés létrejöttét megelőző időszakban a hitelező által alkalmazandó jog
jogválasztás, továbbá kizárólagos hatáskör, illetékesség kikötése
nyelvhasználat
szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére rendelkezésre álló olyan lehetőség, amelynek a hitelező aláveti magát
   

 

 

2.számú melléklet

A jelzáloghitellel kapcsolatos személyre szóló tájékoztatás formája
Bevezető
Ez a dokumentum [aktuális dátum]-án/-én [a fogyasztó neve] részére készült. Ez a dokumentum az Ön által ezidáig megadott adatok és a jelenlegi pénzügyi piaci feltételek alapján készült. Az alábbi tájékoztatás (adott esetben) a kamat és egyéb költségek kivételével [érvényességi dátum]-ig érvényes. Ezt követően a piaci feltételek függvényében változhat. (Adott esetben) Ez a dokumentum nem kötelezi [a hitelező neve]-t arra, hogy hitelt nyújtson Önnek.
Hitelező
* Név
* Telefonszám
* Levelezési cím
* E-mail cím
* Fax
* Kapcsolattartó személy/pont
* Igényének és körülményeinek értékelése alapján ezt a jelzáloghitelt ajánljuk Önnek./Nem ajánljuk Önnek az adott jelzáloghitelt.
* Egyes kérdésekre adott válaszai alapján azonban tájékoztatjuk az adott jelzáloghitel feltételeiről, hogy Ön dönthessen.
Hitelközvetítő
* Név
* Telefonszám
* Levelezési cím
* E-mail cím
* Fax
* Kapcsolattartó személy/pont
* Igényének és körülményeinek értékelése alapján ezt a jelzáloghitelt ajánljuk Önnek./Nem ajánljuk Önnek az adott jelzáloghitelt.
* Egyes kérdésekre adott válaszai alapján azonban tájékoztatjuk az adott jelzáloghitel feltételeiről, hogy Ön dönthessen.
* Díjazás
A hitel fő jellemzői
A hitel összege és pénzneme: [összeg][pénznem] (Adott esetben) Ez a hitel nem forint hitel. (Adott esetben) Az Ön által felvett hitel forintra átszámított összege változhat. (Adott esetben) Például amennyiben a forint árfolyama a [hitel pénzneme]-hoz/-hez/-höz képest 20%-kal gyengül, akkor az Ön által felvett hitel összege [forint összeg]-re növekedne. Az összeg azonban még ennél magasabb is lehet, ha a forint árfolyama több mint 20%-kal gyengül a hitel devizaneméhez képest. (Adott esetben) Az Ön által felvett hitel legmagasabb összege [forint összeg] lehet. (Adott esetben) Figyelmeztetést küldünk Önnek, ha a hitelösszeg eléri a [forint összeg]-t. (Adott esetben) Lehetősége lesz [az idegen pénznemben felvett hitel újratárgyalásának joga vagy a hitel [adott pénznem]-ra/re való átváltásának a joga és feltételei] A hitel futamideje: [futamidő] [A hitel típusa] [Az alkalmazandó kamatláb típusa] Az Ön által fizetendő teljes összeg Ez azt jelenti, hogy [hitelösszeg]-ért, amelyet hitelként felvesz, [összeg]-et kell visszafizetnie. (Adott esetben) [Ez a hitel/Ennek a hitelnek egy része] halasztott tőketörlesztésű hitel. Ez azt eredményezheti, hogy a jelzáloghitel futamideje végén még [törlesztendő összeg]-et kell fizetnie. (Adott esetben) Ennek a tájékoztatásnak az elkészítéséhez az ingatlan értékét [összeg]-nak/nek tekintettük. (Adott esetben) A maximálisan igénybe vehető hitelösszeg az ingatlan értékéhez viszonyítva [arány] vagy A példaként szereplő összeg felvételéhez szükséges minimális ingatlanérték [összeg] (Adott esetben) [Fedezet]
Kamat és egyéb költségek
A teljes hiteldíj mutató (THM) a hitel teljes éves díját mutatja meg százalékban kifejezve. A THM a különböző ajánlatok összehasonlítását szolgálja. Az Ön hitelére érvényes THM [THM]. A THM az alábbiakat tartalmazza: Kamatláb [a kamat mértéke százalékban, vagy adott esetben a referencia-kamatláb és a kamatfelár százalékos mértéke] [A THM egyéb összetevői] Egyszer fizetendő költségek (Adott esetben) A jelzálogjog bejegyzéséért díjat kell fizetnie. [A díj összege, ha ismert vagy a számítás alapja.] Rendszeresen fizetendő költségek (Adott esetben) Ez a THM a kamatlábra vonatkozó feltételezések alapján került kiszámításra. (Adott esetben) Mivel az Ön hitele [az Ön hitelének egy része] változó kamatlábú hitel, a mindenkori THM eltérhet az előbbiekben meghatározott THM mértékétől, ha a hitel kamatlába változik. Például amennyiben a kamatláb [a személyre szóló tájékoztatás kitöltési útmutatójában bemutatott forgatókönyv]-ra/re emelkedne, a THM [a forgatókönyvnek megfelelő szemléltető THM]-ra/re nőhet. (Adott esetben) Tájékoztatjuk, hogy a bemutatott THM azzal a feltételezéssel került kiszámításra, hogy a kamatláb a szerződés teljes időtartama alatt a kezdeti időszakra rögzített szinten marad. (Adott esetben) Az alábbi költségek nem ismertek a hitelező számára, és így azokat a THM nem foglalja magában: [Költségek] (Adott esetben) A jelzálogjog bejegyzéséért díjat kell fizetnie. Kérjük, tájékozódjon az ehhez a hitelhez kapcsolódó minden egyéb illetékről és költségről.
A törlesztések gyakorisága és száma
A törlesztések gyakorisága: [gyakoriság] A törlesztések száma: [szám]
Az egyes törlesztőrészletek összege
[összeg][pénznem] Az Ön jövedelme változhat. Kérjük, gondolja át, hogy a jövedelme csökkenése esetén is képes lesz-e törleszteni a [gyakoriság] részleteket. (Adott esetben) Mivel [ez a hitel/e hitelnek egy része] halasztott tőketörlesztésű hitel, Önnek külön kell gondoskodnia arról, hogy a jelzáloghitel futamideje végén visszafizesse a még fennálló [a halasztott tőketörlesztésű hitel összege] tartozását. Ne feledkezzen meg az itt feltüntetett törlesztőrészleteken felül fizetendő esetleges további összegekről sem. (Adott esetben) E hitelnek [/e hitel egy részének] a kamata változhat. Ez azt jelenti, hogy az Ön által fizetendő törlesztőrészletek összege nőhet vagy csökkenhet. Például amennyiben a kamat [a személyre szóló tájékoztatás kitöltési útmutatójában bemutatott forgatókönyv]-ra/re emelkedne, az Ön által fizetendő részlet [a forgatókönyvnek megfelelő törlesztőrészlet összege]-ra/re nőne. (Adott esetben) Az Ön által fizetendő összeg forintban kifejezett értéke az egyes [gyakoriság]- ban/-ben eltérő lehet. (Adott esetben) Az Ön által fizetendő összeg az egyes [gyakoriság]-ban/-ben [forintban kifejezett maximális összeg]-ra/re növekedhet. (Adott esetben) Például amennyiben a forint árfolyama a [hitel pénzneme]-hoz/-hez/-höz képest 20%-kal gyengülne, akkor Önnek az egyes [gyakoriság]-ban/-ben [forintban kifejezett összeg]- val/vel többet kellene törlesztenie. Az Ön által fizetendő összegek ennél magasabbra is emelkedhetnek. (Adott esetben) Az Ön [a hitel pénzneme]-ban/-ben megállapított törlesztőrészleteinek a(z) forintra való átváltásához alkalmazott árfolyam a(z) [az árfolyamot közzétevő intézmény neve] által [dátum]- án/-én közzétett devizaárfolyam, vagy pedig a kiszámítás [dátum]-án/-én a [a referenciaérték vagy a kiszámítási módszer] alkalmazásával történik. (Adott esetben) [Részletes adatok a kapcsolt megtakarítási termékekről és a halasztott kamatfizetésű hitelekről]
 Szemléltető törlesztési táblázat
Ebben a táblázatban a [gyakoriság] fizetendő összeg látható. A törlesztőrészletek ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop) a fizetendő kamat ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop), adott esetben a fizetendő tőke ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop) és adott esetben az egyéb költségek ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop) összegéből állnak. (Adott esetben) Az egyéb költségek oszlopban szereplő költségek [költségek felsorolása]-hoz/-hez/-höz kapcsolódnak. A fennmaradó tőke ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop) az egyes törlesztőrészletek után még törlesztendő hitelösszeg. [Táblázat]
További kötelezettségek
A fogyasztónak a következő kötelezettségeket kell teljesítenie ahhoz, hogy az ebben a dokumentumban ismertetett feltételekkel juthasson hitelhez: [Kötelezettségek] (Adott esetben) Felhívjuk figyelmét, hogy az ebben a dokumentumban ismertetett hitelfeltételek (a kamatlábat is beleértve) változhatnak, amennyiben Ön nem tesz eleget e kötelezettségeknek. (Adott esetben) Felhívjuk figyelmét, hogy ha később eláll a hitelhez kapcsolódó bármely kapcsolódó szolgáltatás igénybevételétől, az az alábbi következményekkel járhat: [Következmények]
Előtörlesztés
Ön jogosult a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésére. (Adott esetben) [Feltételek] (Adott esetben) Előtörlesztési díj: [az összeg, vagy ha nem lehetséges, akkor a kiszámítás módja] (Adott esetben) Amennyiben a hitel előtörlesztése mellett dönt, kérem vegye fel a kapcsolatot velünk, hogy pontosan megállapítsuk az előtörlesztés időpontjában esedékes előtörlesztési díjat.
Rugalmas elemek
(Adott esetben) [Tájékoztatás a fedezetcseréről/a szerződés átruházásról] Önnek lehetősége van ezt a hitelt más [hitelezőhöz] [vagy] [ingatlanra] átvinni.[Feltételek] (Adott esetben) Nincs lehetősége ezt a hitelt más [hitelezőhöz] [vagy] [ingatlanra] átvinni. (Adott esetben) További elemek: [magyarázat a személyre szóló tájékoztatás kitöltési útmutatójában felsorolt további elemekről, és – választható jelleggel – a hitelező részéről a hitelszerződés részeként kínált, a megelőző szakaszokban nem említett egyéb elemekről].
A fogyasztó egyéb jogai
15 nap gondolkodási idő áll a rendelkezésére a hitel felvételéről szóló döntéshez. Miután kézhez kapta a hitelszerződés tervezetét a hitelezőtől, csak 3 nap eltelte után fogadhatja el az ajánlatot. (Adott esetben) Önnek [az elállási időszak kezdete]- tól/-től számítva [az elállási időszak hossza] belül joga van elállni a megállapodástól. [Feltételek] [Eljárás] (Adott esetben) Az elállás jogát elveszítheti, amennyiben az elállási időszak alatt e hitelszerződéshez kapcsolódó ingatlant vásárol vagy értékesít. (Adott esetben) Ha úgy dönt, hogy él [a hitelszerződést érintő] elállás jogával, kérjük, ellenőrizze, hogy továbbra is vonatkoznak-e Önre a [8. szakaszban említett], a hitelhez [és a hitelhez kötődő kapcsolódó szolgáltatásokhoz] kapcsolódó egyéb kötelezettségek.
Panaszok
Amennyiben panasza van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot [a belső kapcsolattartó pont és az eljárásra vonatkozó információforrás]. (Adott esetben) A panasz kezelésére rendelkezésre álló idő legfeljebb [időtartam]. [Amennyiben a panasza helyben nem rendeződik az Ön számára kielégítően,] a következő szervezetekhez is fordulhat: Pénzügyi Békéltető Testület, (Adott esetben) vagy kapcsolatba léphet a FIN-NET hálózattal, amelytől elkérheti az Ön országában ezzel egyenértékű szerv adatait.
A hitelhez kapcsolódó kötelezettségeknek való nem megfelelés következményei a fogyasztóra nézve
[A nem megfelelés típusai] [Pénzügyi és/vagy jogi következmények] Amennyiben nehézségei támadnak a [gyakoriság] törlesztőrészletek fizetésével kapcsolatban, kérjük, mielőbb keressen meg minket, hogy megfelelő megoldást találjunk a problémára. (Adott esetben) A részletfizetések elmaradása esetén otthona végső esetben végrehajtás alá kerülhet.
További tájékoztatás
(Adott esetben) [A hitelszerződésre alkalmazandó jog]. (Amennyiben a hitelező a személyre szóló tájékoztatás nyelvétől eltérő nyelvet kíván használni) Az információkat és a szerződési feltételeket [nyelv] nyelven fogjuk rendelkezésére bocsátani. A hitelszerződés időtartama alatt az Ön hozzájárulásával [nyelv] nyelven kívánunk Önnel kapcsolatot tartani. [A hitelszerződés tervezetében rögzített irányadó jog]
Felügyelet
A hitelező a Magyar Nemzeti Bank, http://www.mnb.hu/ felügyelet alá tartozik. (Adott esetben) A hitelközvetítő a Magyar Nemzeti Bank, http://www.mnb.hu/ felügyelet alá tartozik.

 

 

3.sz. melléklet

A jelzáloghitelekről szóló általános tájékoztatás tartalmi követelményei

 

 • A hitelezővel kapcsolatos adatok:
  • a hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye),
  • adott esetben a hitelközvetítő, közvetítői alvállalkozó neve (cégneve) és címe (székhelye).
 • A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok:
  • felhasználási célok, amelyre a hitel fordítható,
  • a jelzáloghitel biztosítékai, adott esetben annak lehetősége, hogy más tagállamban is lehet,
  • a hitel lehetséges futamideje,
  • a hitelező által kínált jelzáloghitelek típusai, fix kamatozású, referencia-kamatlábhoz kötött vagy kamatperiódusokban rögzített, a kamatozás jellemzőinek rövid ismertetetése beleértve a fogyasztót érintő hatásokat; alkalmazása esetén kamatfelár, kamatváltoztatási vagy kamatfelár-változtatási mutató,
  • forinttól eltérő devizanem esetén annak törlesztéskor és adott esetben átváltáskor jelentkező következményei a fogyasztóra nézve,
  • egy reprezentatív példával a hitel teljes összege, a hitel teljes díja, a fogyasztó által fizetendő teljes összeg és a teljes hiteldíj mutató,
  • a hitel teljes díjába bele nem számított további költségek és díjak, ha van ilyen,
  • az előtörlesztés lehetősége és annak feltételei,
  • a hitelező által kínált törlesztési lehetőségek, beleértve a törlesztőrészletek számát, összegét és a törlesztés gyakoriságát is,
  • a fedezetül szolgáló ingatlan értékelésének szükségessége, ki végezteti el az értékelést és a fogyasztót ezzel kapcsolatban milyen költség terheli,
  • azok a kapcsolódó szolgáltatások, amelyeket a fogyasztónak igénybe kell vennie a hitel felvételéhez vagy a meghirdetett feltételek melletti felvételéhez, ha van rá lehetőség annak feltüntetése, hogy a kapcsolódó szolgáltatásokat a hitelezőtől eltérő szolgáltatótól lehet megvenni, illetve a kapcsolódó szolgáltatás külön szerződéses jogviszony létrejöttéhez kötött-e,
  • általános figyelmeztetés a hitelszerződés be nem tartásának lehetséges következményeire,
  • a lakáshitelek törlesztéséhez kapcsolódó adókedvezményre és egyéb állami támogatásra vonatkozó általános tájékoztatás, illetve tájékoztatás arról, hogy hol lehet további felvilágosítást kapni,
  • a hitelbírálat időtartama,
  • adott esetben, például ha a fogyasztó által fizetett részletek nem eredményezik haladéktalanul a hitelösszeg törlesztését, hanem a hitelszerződésben, vagy ahhoz kapcsolódó megállapodásban meghatározott időszakokban és feltételek szerint tőkeképzésre fordítják, egyértelmű és tömör tájékoztatás arról, hogy a hitelszerződés feltételeinek betartása nem eredményezi automatikusan a hitel teljes összegének visszafizetését.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. sz. melléklet

Megbízási Szerződés

amely létrejött egyrészről a

………………………………………………….…… (anyja neve: ………………………………………..; szül.hely, idő: …………………………………..; adószám:  ………………..……………;  mint Megbízó                                                                         

másrészről a

Sales Technology Partner Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2100 Gödöllő, Ádám utca 23.; cégjegyzékszám: 13-09-210470; adószám: 29030989-2-13; képviseletében eljár: Forró Attila, ügyvezető) mint Megbízott

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

 1. Megbízó jelen szerződés aláírásának a napján megbízza Megbízottat az alábbi tevékenység végzésére:

 

Felek egyezően rögzítik, hogy az Ügyfél (továbbiakban Megbízó fé) céljai elérése érdekében bankhitelt kíván felvenni, amely eléréséhez a Sales Technology Partner Kft és alvállalkozói (továbbiakban Megbízott fél) hitelközvetítési tevékenységét kívánja igénybe venni.

Nyújtott szolgáltatások

A Megbízott a megállapodás időtartama alatt az alábbi szolgáltatásokat nyújtja

 • A hitelkérelem jellegének megfelelő pénzintézet ajánlása;
 • Az átadott dokumentumok alapján segítő közreműködés hitelkérelem elkészítésében;
 • A hitel fedezetének, illetve a felajánlott fedezett forgalmi értékének megállapításához, felértékeléséhez, a
 • Megbízó által kiválasztott, bank által elfogadott értékbecslő kiajánlásához, segítő közreműködés, ill. saját hatáskörben értékbecslés készítése;
 • Közreműködés, és segítség nyújtás a hitelkérelem mellékleteinek összeállításához, és a hitelkérelem bankhoz történő benyújtásában.

 

 1. Megbízott kijelenti, hogy a feladat ellátásához szükséges szakmai képesítéssel, eszközökkel, infrastruktúrával rendelkezik, másrészről pedig a feladatok és a szerződés feltételeinek megismerése után Megbízóval a jelen szerződést szabad akaratából köti meg.

 

 1. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az elvégzendő feladatot a tőle általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a megbízás tárgyára vonatkozó előírások szerint végzi.

 

 1. Felek megállapodnak, hogy a megbízás díja az alábbi tételekből áll:

 

– fénymásolás, nyomtatás: fekete-fehér 20Ft/oldal, színes 150 Ft/oldal,

– dokumentumok, iratok beszerzése a hivatali vagy rendszer díjon felül: online lekérés esetén 2.000.- Ft/alkalom, személyes ügyintézés esetében 5.000.- Ft/alkalom, (ügyfél helyett, vagy vele együtt személyes közreműködés díja az ügyintézéshez kapcsolódóan, a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő szolgáltatások esetében)

– nem pénzügyi szolgáltatási közvetítői tevékenység részeként ügyfél kérésére szakértő igénybevétele építész, jogász, értékbecslő, mérnök annak szakértői díján felül 5.000.- Ft/alkalom, szakértő felkutatása és javaslatok tétele az ügyfél számára, a találkozó megszervezése, iroda biztosítása, a szükséges irodai eszközökkel, jegyzőkönyv készítése és az ehhez megbízáshoz komplexen kapcsolódó telefon költség 25 Ft/perc, illetve internet költség 1.500 Ft/1 GB

 

A megbízási díj kiegyenlítése a teljesítés igazolását követően számla ellenében, banki utalással történik. A hitelközvetítési tevékenység az ügyfél számára díjmentes. A fenti díjak Forintban értendők és nettó tételek.

 1. Megbízó a megbízási díjat a megbízási szerződés megszűnésekor felvett, mindkét fél által aláírt teljesítési igazolás alapján banki utalással teljesíti ……Bank által vezetett ……………………………… számlaszámra a Megbízott által kibocsátott számla alapján.

 

 1. Megbízott vállalja, hogy a megbízási szerződés teljesítését érintő változásokról a Megbízót nyolc (8) munkanapon belül írásban értesíti.

 

 1. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen megbízási szerződés eseti jellegű, a Felek által előzetesen egyeztetett alkalmakra szól, így nem létesít a Felek között munkaviszonyt vagy munkavállalásra irányuló egyéb jogviszonyt.

 

 1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést határozott, ………………. tartó időszakra/határozatlan időre kötik kötik. (A megfelelő rész aláhúzandó, kitöltendő)

 

 1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés írásban, közös megegyezéssel bármikor módosítható.

 

 1. Amennyiben bármelyik fél a szerződésből fakadó valamely kötelezettségét megszegi, és a szerződésszegést a másik fél írásbeli felszólítására sem orvosolja a felszólítás kézhezvételétől számított 5 napon belül, úgy a sérelmet szenvedett fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 

 1. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízás teljesítése során tudomására jutott, a Megbízó tevékenységére, befektetéseire és üzletfeleire vonatkozó adatokat, információkat üzleti titokként kezeli, azokat sem e szerződés hatálya alatt, sem ennek megszűnését követően harmadik személyek tudomására nem hozza.

 

 1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen jogviszonyukra a szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik irányadónak.

 

Felek nyilatkoznak, hogy jelen szerződést elolvasták, értelmezték, rendelkezéseit megértették, magukra részére azokat kötelezőnek elismerték, és a szerződést ezek után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

 

Kelt: …………….., ………………………

 

……………………………………………………………..

……………………………………………………….

Megbízó

……………………………………………………………..

Sales Technology Partner Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseletében eljár: Forró Attila, ügyvezető)

Megbízott

 

 

Facebook

Kattints és csatlakozz
Privát Facebook csoportunkhoz!

Ne maradj le az új információkról!

zoldszemelyikolcson_logo

- HITELTIPPEK, SEGÍTSÉG MINDENKINEK -